Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaczowie
Projekt Marta
Szczęśliwy przedszkolak

Były to warsztaty i spotkania dla wszystkich poszukujących ciekawych form spędzania wolnego czasu, chcących doskonalić swoje umiejętności, rozwijać zainteresowania i pasje. Zajęcia były skierowane do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, bez względu na umiejętności artystyczne i wiek. W trakcie spotkań uczestnicy poznali wybrane techniki artystyczne i rękodzielnicze, wykonywali przedmioty, które mogą stanowić upominki na każdą okazję.

W ramach projektu uczestnicy warsztatów  mieli zapewnione materiały do wykonywania wszystkich prac artystycznych. Wszystkie prace prezentowane były na wystawach w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego oraz na wystawie podsumowującej projekt .

W niektórych warsztatach swój udział zaznaczyli tez rodzice naszych wychowanków, chętnie i aktywnie współpracowali podczas różnych spotkań, służyli dobra radą i pomocą.

 

Podsumowanie projektu na hali

13.06.2018 roku odbyła się  wystawa prac oraz podsumowanie projektu  „ Sztuka mój świat wyobraźni „ – wzmocnienie potencjału ekonomii społecznej poprzez warsztaty artystyczne z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną organizowane przez internat Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Lubaczowie przy Zespole Placówek im Jana Pawła II w Lubaczowie, wspólnie ze Stowarzyszeniem Twórców sztuki Ziemi Lubaczowskiej. Podsumowanie projektu odbyło się w hali sportowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Uczestniczyło w nim 57 osób. Powitano na wstępie zaproszonych gości, Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury, całą Dyrekcje Zespołu Placówek im Jana Pawła II, pracownika Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej,  wolontariuszy- członków Stowarzyszenia Twórców Sztuki Ziemi Lubaczowskiej , nauczycieli, wychowawców , dzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego oraz wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Lubaczowie.  Przedstawiono wszystkim uczestnikom krótko  cały projekt ,cele  opis poszczególnych  warsztatów,  rezultaty projektu , i krótkie podsumowanie. Podczas podsumowania wypowiedziały się osoby bezpośrednio związane z projektem : pani Beata Paluszek pracownik Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej , która podkreśliła rolę ekonomii społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie , zwróciła uwagę na integracje środowisk na rzecz osób wykluczonych społecznie, pani Aneta Mazepa wolontariusz- członek Stowarzyszenia Twórców Sztuki Ziemi Lubaczowskiej dziękowała dzieciom i młodzieży za wspólnie spędzony czas , piękne prace i udział w warsztatach , następnie pan Andrzej Wójciak - Dyrektor Zespołu Placówek im Jana Pawła II podziękował za współprace ze Stowarzyszeniem Twórców Sztuki Ziemi Lubaczowskiej, za promocje Zespołu Placówek im Jana Pawła II, aktywizacje uczniów poprzez zajęcia artystyczne  , które to przyczyniły się do rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

Na zakończenie spotkania pani Monika Szwed prezes Stowarzyszenia Twórców Sztuki Ziemi Lubaczowskiej , podsumowała  krótko cały  projekt oraz podkreśliła że to nie koniec  działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, nadal podtrzymana będzie współpraca  ze Stowarzyszeniem  w celu organizacji różnych działań - warsztatów dla dzieci , wspólnych kiermaszy, wystaw, wycieczek itp.

Podczas podsumowania projektu każdy z uczestników warsztatów  otrzymał specjalnie zaprojektowany  przez Stowarzyszenie Twórców Sztuki Ziemi Lubaczowskiej certyfikat ukończenia warsztatów. Podziękowaniami nagrodzono również członków Stowarzyszenia którzy w formie wolontariatu prowadzili warsztaty dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Podsumowanie składało się z wernisażu prac stworzonych przez dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie oraz zaproszonych wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego podczas cyklu warsztatów. Na zakończenie zaproszono wszystkich gości , nauczycieli, członków Stowarzyszenia oraz dzieci i młodzieży do oglądania nowo powstałej pracowni rękodzieła powstałej w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego przy Zespole Placówek im Jana Pawła II w Lubaczowie.

 

Rezultaty projektu  ;

- wzrost wiedzy dotyczący ekonomii społecznej jako narzędzia przy pomocy którego rozwiązywane są problemy społeczne

- nabycie przez uczestników projektu umiejętności w obszarze rękodzieła , które będą w przyszłości przez nich wykorzystywane w życiu społecznym i zawodowym,

-zmiana postawy społeczności członków społeczności lokalnej na bardziej otwartą w stosunku do osób niepełnosprawnych intelektualnie ,

-zwiększenie aktywności osób wykluczonych społecznie i zachęcenie ich przez to do samoorganizacji

- nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a podopiecznymi Placówki  skutkuje  długoterminową współpracą przyczyniająca się do wyrównywania szans osób wykluczonych społecznie

- powstanie pracowni rękodzieła w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno- wychowawczego przy Zespole Placówek im Jana Pawła II w Lubaczowie, gdzie organizowane były 3wystawy prac artystycznych wykonanych przez dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  intelektualnie ,

- poznanie  różnych technik  artystycznych
- rozwój indywidualnych zdolności i umiejętności manualnych, uzdolnień i zainteresowań  twórczych,
- rozwój wyobraźni, inwencji twórczej, wytrwałości
- umiejętności organizowania warsztatu własnej pracy, ekonomicznego wykorzystywania  materiałów
- umiejętność planowania, kontrolowania, korygowania swojej pracy
- umiejętność wykorzystania zdobytych umiejętności i wiadomości w życiu codziennym
- integracja społeczna uczestników.
- promowanie talentu i umiejętności artystycznych, poprawa kondycji psychicznej niepełnosprawnych intelektualnie a także podniesienie ich samooceny i usprawnienie ich kompetencji społecznych.

Podczas cyklicznych zajęć warsztatowych uczestnicy mieli możliwość wyrażenia siebie, własnego sposobu postrzegania sztuki użytkowej, projektowania i wykonywania różnych form dekoracyjnych. mieli możliwość twórczego spędzania czasu wolnego, poniesienia umiejętności manualnych i wiary we własne możliwości. Zajęcia mające charakter terapeutyczny pozwoliły im na odprężenie, rozładowanie napięć emocjonalnych, wyzwoliły umiejętność współdziałania w zespole, w grupie. Umożliwiło  to rozwijanie i podtrzymywanie przez nich umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania. Tworząc, dziecko doznawało różnych wrażeń wywołanych samym tematem, barwami, różnorodnością materiału, kształtów i form. Pozytywne przeżycia dopingowały do działania, uaktywniały wszystkie funkcje twórcze, wzbogacały  jego doświadczenia plastyczne, zachęcały  do twórczych poszukiwań, niekonwencjonalnych rozwiązań. Dzieci miały  możliwość poznania wielkich dzieł sztuki w różnych dziedzinach, a tworząc dzieła samodzielnie, odczuwają namiastkę sztuki w sobie, czuły  się kimś bardzo ważnym. Uczyły  się wiary we własne siły, wyrozumiałości dla innych, współpracy. Miały okazję pokazać lokalnej społeczności, że niepełnosprawność intelektualna nie jest przeszkodą w realizacji marzeń oraz bycia współuczestnikiem życia kulturalnego oraz społecznego, co najmniej w wymiarze lokalnym.

Dlatego każda chwila spędzona na wytężonej pracy twórczej lub zwariowanej zabawie ze sztuką, razem z artystami, każda radość, że oto coś wspaniałego z samej woli i fantazji dziecka powstało – warte są tak wiele, uświadamiają ,że warto zdobywać nowe doświadczenia , realizować marzenia a przede wszystkim rozwijać często skrywane talenty i pasje.

Podsumowując projekt możemy podkreślić był on dla wszystkich dzieci i młodzieży wielką  przygoda, frajdą. Pokazał w jaki sposób można spędzić wolny czas bez komputera ,telewizji, Dał propozycje młodym rodzicom jak mogą spędzać czas wolny ze swoimi dziećmi .

W przyszłości planujemy nadal kontynuować nasze działania, współprace ze Stowarzyszeniem i pracę na rzecz dzieci z niepełnosprawnością aby wspierać ich w rozwoju, integracje  z innymi i dawać szansę na zaistnienie w lokalnej społeczności.

 

Projekt „Sztuka - mój świat wyobraźni” był  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. OŚ PRIORYTETOWA VIII Integracja społeczna, DZIAŁANIE 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.

Podsumowanie projektu "Sztuka - mój świat wyobraźni"

 

Wiadomości
2020-11-18 Najnowsza wiadomość
Zapraszamy do udziału w konkursie literacko - artystycznym
2020-11-09 Najnowszy film
Materiał udostępniły: Bernadeta Kuchta, Beata Gardzielik
Galeria