Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaczowie
Szczęśliwy przedszkolak

PROJEKT

„SZCZĘŚLIWY PRZEDSZKOLAK, 
ZWIĘKSZENIE MIEJSC OWP W SOSW LUBACZÓW”

 

Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w roku szkolnym 2018/2019 rozpocznie realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „SZCZĘŚLIWY PRZEDSZKOLAK, ZWIĘKSZENIE MIEJSC  W OWP W SOSW  LUBACZÓW” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX: JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. 

Celem projektu jest: 
Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w liczbie 3 – 1grupa, także zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w oddziałach wychowania przedszkolnego poprzez rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, poprzez zajęcia o charakterze terapeutycznym.  Ponadto oddziały przedszkolne doposażone zostaną w sprzęt, pomoce dydaktyczne, konieczne do prowadzenia przewidzianych Projektem zajęć. W ramach Projektu powstanie również plac zabaw i pracownia ceramiczna. Wsparcie otrzyma także 3 nauczycieli, którzy podniosą swoje umiejętności i uzyskają nowe kompetencje w ramach studiów podyplomowych w zakresie „Autyzm – edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu”.

Grupa docelowa projektu: dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także z zaburzeniami ze spektrum autyzmu uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w  Zespole Placówek im. Jana Pawła II W Lubaczowie - SOSW oraz nauczyciele pracujący w ww. placówce. 

Zakres wsparcia dla dzieci:
- zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy i poznawczy,
- zajęcia ceramiczne,
- piaskoterapia,
- zajęcia dla nowo utworzonej grupy.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2018 r. do 30.11.2019 r.

Beneficjent: Powiat Lubaczowski/ Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 

Efekty realizacji projektu:
Rezultatem projektu będzie jakościowa zmiana w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w SOSW, a mianowicie:
- utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego,
- wypracowanie nowych alternatywnych metod pracy, których efektem będzie znacząca poprawa szans edukacyjnych przedszkolaków,
- doposażenie oddziałów wychowania przedszkolnego w sprzęt, pomoce dydaktyczne, powstanie plac zabaw oraz pracownia ceramiczna,
- wzrost kompetencji kadry pedagogicznej,
Wartość Projektu: 437 820,90 zł
Wartość dofinansowania: 393 820,90 zł

 
 
 
 
 
Wiadomości
2020-02-20 Najnowsza wiadomość
Kolorowo było u nas 20 lutego! Przy czterech stanowiskach odbywały się warsztaty plastyczne różnymi technikami. Do zabawy wykorzystano m.in. warzywa, owoce, herbatę, nici, kamienie, gazety...
2020-02-13 Najnowszy film
Galeria