Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaczowie
Szczęśliwy przedszkolak
Projekt Marta

 

Historia SOSW
 

Pierwszy ośrodek dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym utworzono w województwie podkarpackim 21 sierpnia 1978 roku. Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania umieszczono go w Cieszanowie i nadano mu nazwę Specjalny Zakład Wychowawczy w Cieszanowie. Powstał on na podstawie obowiązujących przepisów. Swoją siedzibę miał w budynku Szkoły Podstawowej w Cieszanowie przy ulicy Sobieskiego. W byłych salach zorganizowano klasopracownie – świetlice (w dzień odbywały się zajęcia, a w nocy dzieci tam spały). Grupy – klasy liczyły 8 – 12 osób. Początkowo były to cztery klasy po 12 uczniów (razem 48). Uczniowie w przeważającej części byli z upośledzeniem umiarkowanym. Pierwszym dyrektorem była p. Danuta Lisowska (1978 - 1981).

Zespół Zakładów Specjalnych podlegał administracyjnie pod gminnego dyrektora szkół w Cieszanowie (dyr. Edward Misztal). Mieszkańcy Cieszanowa nie byli przychylnie nastawieni do ośrodka i nie życzyli sobie jego istnienia w ich mieście. 


Dnia 1 stycznia 1980 roku zespół połączono z Państwowym Młodzieżowym Zakładem Wychowawczym w Lubaczowie, którego dyrektorem był Józef Pisarz.  Jednak jego siedziba nadal znajdowała się w Cieszanowie. Po rezygnacji ze stanowiska Danuty Lisowskiej obowiązki dyrektora pełniła od 1 września 1981 roku do 30 sierpnia 1982 roku Alina Szpyt. Pierwszym kierownikiem internatu była Janina Dziaduła (21.08.1978 – 31.08.1981). Następnie Krystyna Wychowaniec (01.09.0981 – 31.08.1982), Halina Pietrzak (od 01.09.1982). Z chwilą powołania na stanowisko kierownika Marii Pułaskiej, Halina Pietrzak przejęła obowiązki dyrektora. 

20 września 1981 roku decyzją kuratora Specjalny Zakład Wychowawczy przeniesiono do Lubaczowa. Umieszczono go w pomieszczeniach zastępczych do czasu wyremontowania budynku przy ulicy Kościuszki 143. Budynek ów został oddany zespołowi decyzją Naczelnika Miasta w 1981 roku. 1 czerwca 1982 roku rozpoczął się kapitalny remont budynku przeznaczonego na internat. Ukończono go we wrześniu 1985 roku przez kolejne dwa miesiące wyposażano budynek i 15 października 1985 roku oddano go do użytku. Limit w internacie wynosił 60 miejsc. Pierwsze piętro przeznaczono dla chłopców, drugie dla dziewcząt. Natomiast na parterze przygotowano gabinet dla dyrektora oraz kierownika ośrodka, a także pomieszczenia do zajęć rewalidacji indywidualnej. Sala gimnastyczna oraz sale lekcyjne znajdowały się w budynku administracyjnym. 


24 sierpnia 1981 roku Zarządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania Państwowy Młodzieżowy Zakład Wychowawczy zmienił nazwę na Państwowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Natomiast 17 kwietnia 1984 roku decyzją Ministra Oświaty i Wychowania Specjalny Zakład Wychowawczy przekształcono na Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. Wspólnie tworzyły one Zespół Zakładów Specjalnych w Lubaczowie.

Ośrodek zmieniał jeszcze dwukrotnie swą nazwę. Najpierw na Zespół Placówek opiekuńczo – Wychowawczych i Resocjalizacyjnych w Lubaczowie i ostatecznie z zamiarem uczczenia pamięci o wielkim człowieku przyjął nazwę Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie.


 

 

     

     

 

Wiadomości
2021-03-03 Najnowsza wiadomość
Zachęcamy wszystkich Rodziców do zapoznania się z propozycjami ćwiczeń rozwijających pamięć i uwagę dziecka w ramach działalności grupy wsparcia dla rodziców.
2021-02-16 Najnowszy film
Galeria